Thursday, July 17, 2014

Niall Horran Picture

Em không tin đc sau khi ngồi đồng 2 tiếng rưỡi thì vẽ được hình này <3
Cảm thấy rất vui sướng và lâng lâng :)

No comments:

Post a Comment

Để lại đây tí chữ nào!!!